Strojrny Podzimek s.r.o.
enkovsk 1060,
589 01 Te

Pracovit Praha,
Na Pankrci 53,
140 00 Praha 4

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

PROTIPOVODOV OCHRANA

V oblasti protipovodov ochrany spolenost Strojrny Podzimek, s.r.o. realizovala nkolik velmi dleitch projekt pro ochranu Prahy ped povodnmi. Palc ofn v centru msta je chrnn mobilnm membrnovm protipovodovm hrazenm, kter m mnoho vhod oproti klasickm hlinkovm protipovodovm stnm. Nejenom, e je jeho pozen levnj, ale i jeho mont v ppad povodn je velmi rychl a skladovn je mon na mst v podzemnch zsobncch.

 
Palc ofn v Praze je chrnn mobilnm membrnovm protipovodovm hrazenm

Malou Stranu v blzkosti Karlova mostu chrn 23,5 metru dlouh, 4,9 metru vysok a 55 tun tk protipovodov posuvn vrata, v ppad vysok hladiny eky Vltavy uzavraj kanl ertovka (prmrn 2 x do roka). Vrata byla ji nkolikrt spn odzkouena povodnmi. 
 
 
Protipovodov vrata na ertovce v Praze chrn ped zaplavenm Malou Stranu
 

Tak mstsk st Praha-Libe je ochrnna vzprnmi protipovodovmi vraty o ce 12 metr, vce 10,75 m a celkov hmotnosti 41,5 tuny. Slou k ochran ped ptisetletou vodou pro pstav a mstn mstsk sti. Kdy povodn nehroz, jsou vrata oteven a umouj vjezd lodm do pstavu.
  
   
Protipovodov vrata chrn Prahu-Libe

Hasiskmu zchrannmu sboru spn slou velkoobjemov erpac zazen – erpac prm III. generace, kter slou pro rychl oderpn velkho mnostv vody, kter zstv v krajin a obcch po prchodu povodn. Pouv se tak pi rekonstrukci vodnch dl. 
 
erpac prm III. generace

Na vodnch cestch byla realizovna protipovodov opaten v nch pstavech, na Labi v Dn-Rozblesy, kde bylo umstno 12 vysokovodnch dalb pro kotven lod pi povodnch.
 
 
Vysokovodn dalby v pstavu Dn-Rozblesy za normlnho stavu (vlevo) a pi pi jarn povodni 2006

V pstavu Praha-Smchov bylo realizovno pstavn stn tvoen dalbami spojenmi s plovoucmi moly, kter slou jako ochrana vtiny praskch lod z centra msta v ppad vysokch vodnch stav. 
 
 
Protipovodov ochrana pstavu Praha-Smchov

Pro pehradu Matka v Makedonii bylo dodno mobiln protipovodov hrazen hradidlovho typu a vodotsn dvee.
 
 
Protipovodov mobiln hrazen pro pehradu Matka v Makedonii