Strojrny Podzimek s.r.o.
enkovsk 1060,
589 01 Te

Pracovit Praha,
Na Pankrci 53,
140 00 Praha 4

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Kaplanova turbna

Pmoproud turbna ady VC 1220

PRO LOKALITY SE SPDEM 1,7 - 3,5 m

Turbna VC 1220 je pmoproud vrtulov turbna, regulovateln otivmi lopatkami obnho kola. Tleso turbny dotv hydraulick tvar jednoduchho betonovho kanlu v nm progresivn narst rychlost proudu vody. Turbna m pro regulaci vlastn hydraulick agregt. Rozsah regulace je ± 10, rychlost naten lopatek 1 za 2 sekundy.
 
Schematick znzornn turbny VC 1220 - 3,5 N
 
Hodnoty namen pi provoznch zkoukch