P&S a.s.
Na Pankráci 53
140 00 Praha 4
Czech Republic

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Membránové mobilní hrazení

Membránové mobilní protipovodňové hrazení

Pravidelné zatopení objektu vede často k jeho velkému poškození nebo úplnému zničení. Takové objekty nelze ve většině případů ani pojistit. Jednu z nejlevnějších a nejbezpečnějších ochran budov před povodněmi představují mobilní protipovodňové hrazení. V současné době je nejpoužívanějším typem protipovodňové zábrany hradidlový systém. Hradící prvek se skládá z několika vodorovných trámů - hradidel. Spáry mezi jednotlivými hradidly jsou vyplněny těsnícími prvky přitlačovanými pomocí průchozího šroubu. Celá konstrukce je vyrobena z hliníku.
 
Nové řešení spočívá v nahrazení hradidlového pole lehkou pružnou membránou tvořenou tenkým nerezovým plechem. Tato membrána je k jednotlivým slupicím upevněna speciálními těsnými zámky. Staticky membrána funguje jako plachty na lodi. Je velmi pružná a namáhána je pouze tahem. Tím je zaručena její pevnost při minimální tloušťce. Použití tohoto systému na ochranu Paláce Žofín v Praze je také první ukázkou individuální protipovodňové ochrany významného objektu, která byla realizována v České republice.
 
Kde se používá
Ochrana obyvatelstva, měst a obcí, ochrana bytových domů, sídlišť, městských a obecních úřadů a jiných státních institucí. Ochrana historických památek. Ochrana průmyslových staveb, zamezení zničení důležitých továrních hal a zkrácení doby od povodně do opětovného spuštění výroby do provozu. Ochrana proti úniku škodlivých látek znečišťujících toky. Ochrana domů, restaurací, hotelů a jiných drobných staveb: Ochráněním domů ochráníte své celoživotní úspory.
 
  
Palác Žofín v Praze je chráněn mobilním membránovým protipovodňovým hrazením
 
Ukázka montáže membránového mobilního protipovodňového hrazení na ostrově Žofín v Praze. Použití tohoto systému na ochranu Paláce Žofín v Praze je také první ukázkou individuální protipovodňové ochrany významného objektu, která byla realizována v ČR.
 
Hlavní přednosti membránového hrazení
Systémová těsnost Celistvé membrány z nerez plechu odstraňují 88 % spár, které je nutno těsnit. Dvě svislé a jedna prahová spára zvyšují svoji těsnost v závislosti na stoupající hladině. Těsnění ve svislých zámcích je dotlačováno narůstající silou v membránách. Prahové těsnění v místech slupic je dotlačováno mechanicky šroubem a speciálním klínem. Vzrůstající tlak vody membránu mírně naklání a tím postupně zvyšuje těsnost základové spáry od slupic do jejího středu.
 
Minimální objemová náročnost
Ocelová nerezová membrána 1,5 mm silná, ukončená úzkou frézovanou lištou a slupice s antikorozním povrchem bez vzpěr, táhel a jiných přídavných prvků je předpokladem pro minimalizaci skladových prostor.
 
Reálná možnost skladování na místě použití
Objemová minimalizace všech prvků (hradících membrán, slupic a ručních jeřábků pro vyzdvižení palet) umožňuje uskladnění na místě. Kompletní sadu protipovodňového hrazení o ploše 600 m2 lze uskladnit např. v podzemním bunkru o rozměrech 12 x 2 x 2 m. Tím odpadá výstavba komplexu skladů a jejich dlouhodobá údržba.
 
 
Membrány pro 250 m2 hrazení jsou uloženy v podzemním zásobníku. Instalace hrazení.
 
Rychlost montáže a bezpečnost provozu
Možností uskladnění celého hrazení v bezprostřední blízkosti nasazení odpadá celá jedna rozhodující operace tj. naložení, převoz a složení na místě použití. Mimo značné finanční náklady dojde ke snížení času potřebného k převozu a montáži min. o 50 %. Zároveň se protipovodňové hrazení membránového typu stává pro každé místo autonomní – nezávislé na dopravním, společenském a provozním vypětí přilehlého území při vyhlášení povodňových stavů. Systémově odpadne riziko záměny jednotlivých hradících celků jednotlivých dílů a výraznou měrou se zrychlí montáž. Jedno pole – jedna membrána – dva pohyby při jejím zaklesnutí do kotevních zámků. Minimalizací jednotlivých přídavných komponentů se snižuje riziko jejich nekvalitního osazení, případně zcizení.
 
 
Individuální protipovodňová ochrana samostatných objektů
Membránové hrazení pro svou minimalizovanou objemovou náročnost lze velmi dobře použít pro individuální protipovodňovou ochranu samostatných objektů. Aplikace tohoto typu hrazení při protipovodňové ochraně Paláce Žofín na Slovanském ostrově a budovy Main Point Karlin se sídlem Generálního ředitelství Kooperativa pojišťovna, a.s. v Praze-Karlíně dává dobrou představu pro jeho využití pro ochranu průmyslových podniků, obchodních center a nájemních i rodinných domů. Nenáročnost skladování a montáže výraznou měrou snižuje finanční náročnost na pořízení, uskladnění a montáž. Při citlivém architektonickém a zahradnickém ztvárnění lze tento typ membránového protipovodňového hrazení použít jako trvalého a bezpečného oplocení s protipovodňovou ochranou.
 
 
Membránové hrazení chrání budovu Main Point Karlin se sídlem Generálního ředitelství Kooperativa pojišťovna, a.s.v Praze-Karlíně
 
T-Flex CAD
© P&S 2013, art STUDIO PRESTO, code RIWEproduction