Strojrny Podzimek s.r.o.
enkovsk 1060,
589 01 Te

Pracovit Praha,
Na Pankrci 53,
140 00 Praha 4

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Membrnov mobiln hrazen

Membrnov mobiln protipovodov hrazen

Pravideln zatopen objektu vede asto k jeho velkmu pokozen nebo plnmu znien. Takov objekty nelze ve vtin ppad ani pojistit. Jednu z nejlevnjch a nejbezpenjch ochran budov ped povodnmi pedstavuj mobiln protipovodov hrazen. V souasn dob je nejpouvanjm typem protipovodov zbrany hradidlov systm. Hradc prvek se skld z nkolika vodorovnch trm - hradidel. Spry mezi jednotlivmi hradidly jsou vyplnny tsncmi prvky pitlaovanmi pomoc prchozho roubu. Cel konstrukce je vyrobena z hlinku.
 
Nov een spov v nahrazen hradidlovho pole lehkou prunou membrnou tvoenou tenkm nerezovm plechem. Tato membrna je k jednotlivm slupicm upevnna specilnmi tsnmi zmky. Staticky membrna funguje jako plachty na lodi. Je velmi prun a namhna je pouze tahem. Tm je zaruena jej pevnost pi minimln tlouce. Pouit tohoto systmu na ochranu Palce ofn v Praze je tak prvn ukzkou individuln protipovodov ochrany vznamnho objektu, kter byla realizovna v esk republice.
 
Kde se pouv
Ochrana obyvatelstva, mst a obc, ochrana bytovch dom, sdli, mstskch a obecnch ad a jinch sttnch instituc. Ochrana historickch pamtek. Ochrana prmyslovch staveb, zamezen znien dleitch tovrnch hal a zkrcen doby od povodn do optovnho sputn vroby do provozu. Ochrana proti niku kodlivch ltek zneiujcch toky. Ochrana dom, restaurac, hotel a jinch drobnch staveb: Ochrnnm dom ochrnte sv celoivotn spory.
 
  
Palc ofn v Praze je chrnn mobilnm membrnovm protipovodovm hrazenm
 
Ukzka monte membrnovho mobilnho protipovodovho hrazen na ostrov ofn v Praze. Pouit tohoto systmu na ochranu Palce ofn v Praze je tak prvn ukzkou individuln protipovodov ochrany vznamnho objektu, kter byla realizovna v R.
 
Hlavn pednosti membrnovho hrazen
Systmov tsnost Celistv membrny z nerez plechu odstrauj 88 % spr, kter je nutno tsnit. Dv svisl a jedna prahov spra zvyuj svoji tsnost v zvislosti na stoupajc hladin. Tsnn ve svislch zmcch je dotlaovno narstajc silou v membrnch. Prahov tsnn v mstech slupic je dotlaovno mechanicky roubem a specilnm klnem. Vzrstajc tlak vody membrnu mrn nakln a tm postupn zvyuje tsnost zkladov spry od slupic do jejho stedu.
 
Minimln objemov nronost
Ocelov nerezov membrna 1,5 mm siln, ukonen zkou frzovanou litou a slupice s antikoroznm povrchem bez vzpr, thel a jinch pdavnch prvk je pedpokladem pro minimalizaci skladovch prostor.
 
Reln monost skladovn na mst pouit
Objemov minimalizace vech prvk (hradcch membrn, slupic a runch jebk pro vyzdvien palet) umouje uskladnn na mst. Kompletn sadu protipovodovho hrazen o ploe 600 m2 lze uskladnit nap. v podzemnm bunkru o rozmrech 12 x 2 x 2 m. Tm odpad vstavba komplexu sklad a jejich dlouhodob drba.
 
 
Membrny pro 250 m2 hrazen jsou uloeny v podzemnm zsobnku. Instalace hrazen.
 
Rychlost monte a bezpenost provozu
Monost uskladnn celho hrazen v bezprostedn blzkosti nasazen odpad cel jedna rozhodujc operace tj. naloen, pevoz a sloen na mst pouit. Mimo znan finann nklady dojde ke snen asu potebnho k pevozu a monti min. o 50 %. Zrove se protipovodov hrazen membrnovho typu stv pro kad msto autonomn – nezvisl na dopravnm, spoleenskm a provoznm vypt pilehlho zem pi vyhlen povodovch stav. Systmov odpadne riziko zmny jednotlivch hradcch celk jednotlivch dl a vraznou mrou se zrychl mont. Jedno pole – jedna membrna – dva pohyby pi jejm zaklesnut do kotevnch zmk. Minimalizac jednotlivch pdavnch komponent se sniuje riziko jejich nekvalitnho osazen, ppadn zcizen.
 
 
Individuln protipovodov ochrana samostatnch objekt
Membrnov hrazen pro svou minimalizovanou objemovou nronost lze velmi dobe pout pro individuln protipovodovou ochranu samostatnch objekt. Aplikace tohoto typu hrazen pi protipovodov ochran Palce ofn na Slovanskm ostrov a budovy Main Point Karlin se sdlem Generlnho editelstv Kooperativa pojiovna, a.s. v Praze-Karln dv dobrou pedstavu pro jeho vyuit pro ochranu prmyslovch podnik, obchodnch center a njemnch i rodinnch dom. Nenronost skladovn a monte vraznou mrou sniuje finann nronost na pozen, uskladnn a mont. Pi citlivm architektonickm a zahradnickm ztvrnn lze tento typ membrnovho protipovodovho hrazen pout jako trvalho a bezpenho oplocen s protipovodovou ochranou.
 
 
Membrnov hrazen chrn budovu Main Point Karlin se sdlem Generlnho editelstv Kooperativa pojiovna, a.s.v Praze-Karln