Strojrny Podzimek s.r.o.
enkovsk 1060,
589 01 Te

Pracovit Praha,
Na Pankrci 53,
140 00 Praha 4

tel.: +420 241 410 302
tel.: +420 261 223 502
fax: +420 241 409 467

e-mail: p-s@volny.cz

Reference

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn unovo – Moonsk Dunaj, Slovensk republika

Typ: Pojzdn hydraulick dvouramenn s mstnm ovldnm. Shrabky jsou ukldny do standardnho automobilovho kontejneru.
 
Investor:                Vodohospodrska vstavba, .p.
istc hloubka: 
   6,5 m
ka hrabla:        3 m
Nosnost hrabla:   3000 kg
Realizace:            1997
 
istc stroj vtokovch esl vodnch turbn unovo
 

istc stroj vtokovch esl plavebnch komor Gabkovo – Dunaj, Slovensk republika

Typ: Pojzdn lanov istc stroj, krabkov mechanismus, stroj doplnn o elektro-hydraulick zazen na vyzvedvn tkch pedmt z hloubky 30 m. Stroj je pln automatick, zen potaem s dlkovm ovldnm.
 
Investor:               Vodohospodrska vstavba, .p.
istc hloubka: 
   30 m
ka hrabla:        3,5 m
Nosnost hrabla:   2000 kg
Realizace:           1998
 
istc stroj na vodnm dle Gabkovo
 

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Kada – Ohe

Typ: Hydraulick se zdvojenmi rameny a pln automatickm provozem.
 
Investor:               Povod Ohe s.p.
istc hloubka:   
14 m
ka hrabla:         7 m
Nosnost hrabla:   800 kg
Realizace:           2000
 
istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Kada
 

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Bakov nad Jizerou

Typ: Stacionrn hydraulick dvouramenn s pln automatickm ovldnm ze strojovny MVE. Shrabky jsou vyhrabvan na psov dopravnk.
 
Investor:                Hydropol a.s.
istc hloubka: 
   5 m
ka hrabla:        6,3 m
Nosnost hrabla:   600 kg
Realizace:           2007
  
istc stroj MVE Bakov nad Jizerou
 

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Hradiko – Labe

Typ: Pojzdn hydraulick dvouramenn stroj. Pln automatick, zen potaem s dlkovm ovldnm. Pro vyzvedvn objemnch plovoucch pedmt je stroj doplnn o hydraulick zvedac zazen.
 
Investor:            ENERGO–PRO a.s.
istc hloubka:   
8,0 m
ka hrabla:         3,0 m
Nosnost hrabla:   500 kg
Realizace:          2007
 
istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Hradiko
 

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Kostomltky – Labe

Typ: Pojzdn hydraulick dvouramenn stroj. Pln automatick, zen potaem s dlkovm ovldnm. Pro vyzvedvn objemnch plovoucch pedmt je stroj doplnn o hydraulick zvedac zazen o nosnosti 690 kg.
 
Investor:               ENERGO–PRO a.s.
istc hloubka: 
   6,8 m
ka hrabla:        3,0 m
Nosnost hrabla:   500 kg
Realizace:            2007
 
istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Kostomltky
 

istc stroj vtokovch kanl erpac stanice Nubarriya – Egypt

Typ: Pojzdn hydraulick dvouramenn pln automatick stroj zen potaem. Hrablo je hydraulicky ovldno. Shrabky jsou vyzvedvny do psovho dopravnku – v ppad poruchy dopravnku do odnmacho kontejneru.

Investor:               SIGMAINVEST s.r.o.
istc hloubka:   
7,1 m
ka hrabla:       3,0 m
Nosnost hrabla:   1000 kg
Realizace:             2007
 
istc stroj vtokovch kanl erpac stanice Nubarriya
 

istc stroje vtokovch kanl erpac stanice El Nour a Zaghloul – Egypt

Typ: Dva pojzdn lanov istc stroje, pln automaticky zen potaem, hydraulick otevran a zavran hrabla a vklopn desky, hrablo taen tlanovm navijkem, shrabky ukldan do vany se shrnovac deskou.
 
Investor:               SIGMAINVEST s.r.o.
istc hloubka:    3,3 m
ka hrabla:        1,8 m
Nosnost hrabla:  500 kg
Realizace:            2007
 
istc stroje vtokovch kanl erpac stanice El Nour a Zaghloul - Egypt. Foto ze zkuebn monte v R

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Huk – Labe

Typ: Pojzdn hydraulick se zdvojenmi rameny s runm, poloautomatickm a automatickm ovldnm z ovldacho panelu, nebo bezdrtov z velnu MVE.
Shrabky jsou vyhrabvan do kontejneru.
 
Investor:               EZ Obnoviteln zdroje, s.r.o.
istc hloubka:   
4,7 m
ka hrabla:         3,4 m
Nosnost hrabla:   500 kg
Realizace:             2008
 
istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Huk
 

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn a pojzdn hydraulick ruka MVE Spytihnv – Morava

Typ: Pojzdn hydraulick dvouramenn pln automatick stroj zen potaem.
Pro vytaen tkch pedmt zachycench na hrubch eslch, slou pojzdn hydraulick ruka s nosnost 350 kg/5 m.
Shrabky jsou vyzvedvny do kontejneru.
 
Investor:               Hydropol a.s.
istc hloubka:   
5,7 m
ka hrabla:         3,5 m
Nosnost hrabla:   500 kg
Realizace:             2009
 
istc stroj vtokovch esl vodnch turbn a pojzdn hydraulick ruka MVE Spytihnv
 

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn a pojzdn hydraulick ruka MVE Pedmice – Labe

Typ: Pojzdn hydraulick dvouramenn pln automatick stroj zen potaem.
Pro vytaen tkch pedmt zachycench na hrubch eslch slou pojzdn hydraulick ruka s nosnost 350 kg/5 m.
Shrabky jsou vyzvedvny do kontejneru, kter pojd na vlastn kolejov drze.
 
Investor:               Hydropol a.s.
istc hloubka:   
5,5 m
ka hrabla:         3,0 m
Nosnost hrabla:   500 kg
Realizace:             2009
 
istc stroj vtokovch esl vodnch turbn a pojzdn hydraulick ruka MVE Pedmice - Labe
 

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Miejovice – Vltava

Typ: Pojzdn hydraulick dvouramenn s runm, poloautomatickm a automatickm ovldnm z ovldacho panelu, nebo bezdrtov z velnu MVE.
Shrabky jsou ukldan do vany s obousmrnou shrnovac deskou.
 
Investor:               Energo-pro a.s.
istc hloubka:   
7,0 m
ka hrabla:         2,5 m
Nosnost hrabla:   500 kg
Realizace:             2009
 
 
istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Miejovice - Vltava
 

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Nymburk – Labe

Typ: Pojzdn hydraulick dvouramenn s runm, polo a automatickm ovldnm z ovldacho panelu, nebo bezdrtov z velnu MVE.
Shrabky jsou vyzvedvny do kontejneru, kter pojd na vlastn kolejov drze. Kontejner je do sbrnho auta nakldn sloupovm jebem.
 
Investor:               HYDROPOL a.s.
istc hloubka:    7,2 m
ka hrabla:         3,5 m
Nosnost hrabla:   500 kg
Realizace:             2009
 
istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Nymburk - Labe
 

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Brno - Knniky – Svratka

Typ: Stacionrn lanov istc stroj s hydraulicky ovldanm hrablem, s poloautomatickm a automatickm ovldnm z ovldacho panelu, nebo bezdrtov z velnu MVE. Shrabky jsou vyhrabvan do kontejneru.
 
Investor:                EZ Obnoviteln zdroje, s.r.o.
istc hloubka:   
18 m
ka hrabla:         4 m
Nosnost hrabla:   700 kg
Realizace:             2009
 
MVE Brno - Knniky
 

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Pardubice – Labe

Typ: Stacionrn hydraulick se zdvojenmi rameny s runm, poloautomatickm a automatickm ovldnm z ovldacho panelu, nebo bezdrtov z velnu MVE.
Pro vyzvedvn objemnch plovoucch pedmt je stroj doplnn o hydraulick zvedac zazen. Shrabky jsou vyhrabvan souasn do 2 kontejner.
 
Investor:               EZ Obnoviteln zdroje, s.r.o.
istc hloubka:   
8,5 m 
ka hrabla:         6,2 m
Nosnost hrabla:   500 kg
Realizace:             2009
 
 
istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Pardubice - Labe
 

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Ti Chaloupky – Labe

Typ: Stacionrn hydraulick se zdvojenmi rameny s runm, poloautomatickm a automatickm ovldnm z ovldacho panelu, nebo bezdrtov z velnu MVE.
Shrabky jsou vyzvedvny na psov dopravnk a jm dle dopravovny do standardnho automobilovho kontejneru.
 
Investor:               Predax Fianance s.r.o.
istc hloubka:    
7,6 m
ka hrabla:         11,3 m
Nosnost hrabla:   1200 kg
Realizace:             2010
 
istc stroj vtokovch esl vodn turbiny MVE Ti Chaloupky - Labe
 

istc stroj vtokovch kanl erpac stanice El Max – Egypt

Typ: Pojzdn hydraulick dvouramenn pln automatick stroj zen potaem. Ramena a hrablo z nerezu.
 
Investor:             SIGMAINVEST s.r.o.
istc hloubka:    
4,8 m
ka hrabla:          3,0 m
Nosnost hrabla:    1000 kg
Kolejov drha:    30 m
Psov dopravnky: 45 m
Realizace:              2010
 
 
istc stroje na erpac stanici El Max v Egypt
 

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Brno Komn – Svratka

Typ: Pojzdn hydraulick dvouramenn stroj. Pln automatick, zen potaem s dlkovm ovldnm. Hydraulick zvedac zazen pro zdvihn velkch bemen nen soust stroje. Shrabky jsou vyzvedvny do kontejneru.
 
Investor:               EZ Obnoviteln zdroje, s.r.o.
istc hloubka:   
5,5 m
ka hrabla:         3,0 m
Nosnost hrabla:   500 kg
Realizace:             2011
 
istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Brno Komn - Svratka
 

istc stroj vtokovch esl vodn turbny MVE My Vrok – Slovensko

Typ: Stacionrn jednoramenn hydraulicko-mechanick vsuvn istc stroj jemnch esl. Pohyb vsuvnho ramene je zajitn mechanicky pevodovkou s etzem, ptlak hrabla pak hydraulicky. Stroj byl dodn vetn dlkovho ovldn pomoc SMS zprv.
 
Investor:               PVE s.r.o.
istc hloubka:    4,8 m
ka hrabla:         2,8 m
Nosnost hrabla:   250 kg
Realizace:           2011
istc stroj vtokovch esl vodn turbny MVE My Vrok
 

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Lobkovice – Labe

Typ: Stacionrn hydraulick jednoramenn stroj. Pln automatick, zen potaem s dlkovm ovldnm. Shrabky jsou vyzvedvny do kontejneru.
 
Investor:               Lobkovick mln s.r.o.
istc hloubka:    5,6 m
ka hrabla:         2,5 m
Nosnost hrabla:   500 kg
Realizace:             2011
 
istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Lobkovice
istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Lobkovice
 

istc stroje jemnch a hrubch esl MVE Smiice – Labe

Typ: istc stroj jemnch esl
Investor:
Energo-pro s.r.o.

Pojzdn hydraulick dvouramenn pln automatick stroj zen potaem. Shrabky jsou ukldny do obousmrn vysouvanho nerezovho labu.
Stroj pojd po zakiven kolejov drze.
 
istc hloubka:    6,3 m
ka hrabla:         3,0 m
Nosnost hrabla:   500 kg
 
Typ: istc stroj hrubch esl

Pro vytaen tkch pedmt zachycench na hrubch eslch, slou pojzdn hydraulick ruka s nosnost 350 kg / 5 m.
 
istc hloubka/dosah:    5 m
Nosnost hrabla:  350 kg
Dlka drhy:        30 m
Realizace:          2011
 
 
istc stroje jemnch a hrubch esl MVE Smiice - Labe

istc stroj hrubch esl VE Vran nad Vltavou – Vltava

Typ: istic stroj hrubch esl je umstn na lvce vtokovho kanlu do VE Vran nad Vltavou (EZ a.s.). S o hmotnosti 14 t je vybaven hydraulickou rukou HIAB.
 
Investor:               EZ Obnoviteln zdroje, s.r.o.
istc hloubka:   
11 m
Nosnost:                5 t/m
Dlka kol. drhy:  73 m
Realizace:           2011
 
 
istc stroj hrubch esl VE Vran nad Vltavou

istc stroj jemnch esl MVE Velk Osek – Labe

Typ: Hydraulick, dvouramenn, pojzdn istic stroj jemnch esl s hydraulicky vklopnm kontejnerem.
 
Investor:                MVE Velk Osek, s.r.o.
istc hloubka:    
8,6 m
ka hrabla:        3,8 m
Nosnost:                500 kg
Realizace:           2012

 
istc stroj jemnch esl MVE Velk Osek - po dokonen a ped dokonenm MVE

istc stroj jemnch esl MVE Litomice – Labe

Typ: Lanov, pojzdn istic stroj jemnch esl s hydraulickou rukou a zvednm vtokovch hradidel turbn.
 
Investor:                ENERGO-PRO a.s.
istc hloubka:     15,3 m
Vka zdvihu:       20,3 m
ka hrabla:          3,5 m
Nosnost:                1500 kg
Sla zdvihu:           5 tun
Realizace:           2012
 
 
istc stroj jemnch esl MVE Litomice

istc stroj vtokovch kanl erpac stanice Al Shabab – Egypt

Typ: Pojzdn hydraulick dvouramenn stroj. Pln automatick, zen potaem s dlkovm ovldnm. Hydraulick zvedac zazen pro zdvihn velkch bemen nen soust stroje. Shrabky jsou vyzvedvny do kontejneru.


Investor:              
SIGMAINVEST s.r.o.
istc hloubka:    
3,8 m
ka hrabla:        1,6 m
Nosnost hrabla:  500 kg
Realizace:            2012


istc stroj vtokovch kanl erpac stanice Al Shabab - Egypt. Foto ze zkuebn monte v R


istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Borek Szlachecki – Polsko

Typ: Hydraulick, dvouramenn, stacionrn istc stroj jemnch esl s otonm kontejnerem o 135.


Investor:               
HYDROPOL a.s.
istc hloubka:    
6,4 m
ka hrabla:          3,5 m
Nosnost hrabla:    500 kg
Realizace:           2012
 
 
istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Borek Szlachecki
 

istc stroje vtokovch esl vodnch turbn MVE Rankina – Rumunsko

Typ: Stacionrn, dvouramenn, automatick istc stroje esl s dlkovm ovldnm.

Investor:             CEZ Romania
istc hloubka:    4,1 m
ka hrabla:        5,6 m
Nosnost hrabla:   500 kg
Realizace:           2012

istc stroje vtokovch esl vodnch turbn MVE Rankina

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Psek – Otava

Typ: Pojzdn hydraulick dvouramenn istc stroj jemnch esl se sklopnm hradlem a nesenm kontejnerem. Stroj je pln automatick, zen potaem s dlkovm ovldnm.

Investor:             E.ON Energie, a.s.
istc hloubka:    4,5 m
ka hrabla:        3,4 m
Nosnost hrabla:   500 kg
Realizace:           2013

 
istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Psek

istc stroje vtokovch esl vodnch turbn MVE Sobnov – Otava

Typ: Stacionrn hydraulick dvouramenn istc stroj jemnch esl s pevnm sbrnm labem. Stroj je pln automatick, zen potaem s dlkovm ovldnm.

Investor:             E.ON Energie, a.s.
istc hloubka:    5,6 m
ka hrabla:        4,6 m
Nosnost hrabla:   500 kg
Realizace:           2013


istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Sobnov

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Libchov - Labe

Typ: Mobiln lanov istc stroj s kontejnerem natahovanm na nkladn automobil.
 
Investor:                Metrostav a.s.
istc hloubka:    
16,5 m
ka hrabla:          4,6 m
Nosnost hrabla:    700 kg
Realizace:              2013


istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE Libchov

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE ov – Tich Orlice

Typ: Dodvka kompletnho technologickho zazen MVE s dvma turbnami 3Th 750 o vkonu 2x37 kW pi spdu 2,89 m a hltnosti 4,2 m3/s se stacionrnm hydraulickm teleskopickm istcm strojem.

Investor:                MVE ov
istc hloubka:       3 m
ka hrabla:           4,5 m
Nosnost hrabla:      250 kg
Realizace:              2014


istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE ov

istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE tt - Labe

Typ: Pojzdn lanov istc stroj jemnch esl je vybaven jebem o nosnosti 15 t pro manipulaci se stavidly a doplnn o hydraulickou ruku o nosnosti 5 tm pro vyzvedvn tkch pedmt. Stroj, kter pojd po kolejov drze dlky 35 m, je pln automatick, zen potaem s dlkovm ovldnm.

Investor:               Energeia, o.p.s.
istc hloubka:   
15 m
Vksa zdvihu:    20,5 m
ka hrabla:         3,52 m
Nosnost hrabla:   1500 kg
Zvedac sla:       5 tun
Realizace:             2014

 
istc stroj vtokovch esl vodnch turbn MVE tt


istc stroj hrubch esl VE tchovice - Vltava

Typ: Pojzdn hydraulick ruka s kontejnerem vleenm na samostatnm podvozku. Mstn i dlkov ovldn.

 
Investor:                EZ, a.s.
istc hloubka:    
10 m
Nosnost:                 2 500 kg
Dlka kol. drhy:  37 m
Realizace:           2014
 
 
istc stroj hrubch esl VE tchovice

istc stroje na vtokovm kanle erpac stanice ergov – Slovensko

Typ: 3 stacionrn hydraulick dvouramenn istc stroje s pln automatickm ovldnm ze strojovny erpac stanice. Shrabky jsou vyhrabvan na psov dopravnk.

 
Investor:                Slovensk vodohospodrsky podnik, ttny podnik
istc hloubka:    
4 m
ka hrabla:        5 m
Nosnost:                500 kg
Realizace:           2015

  
istc stroje na vtokovm kanle erpac stanice ergov
 

istc stroje vtokovch esl vodn turbny MVE Veletov – LABE

Typ: 3 stacionrn hydraulick dvouramenn istc stroje s pln automatickm ovldnm ze strojovny erpac stanice. Shrabky jsou vyhrabvan na psov dopravnk.

 
Investor:                Veletovsk mln s.r.o.
istc hloubka:    
3 m
ka hrabla:        4 m
Nosnost:                500 kg
Realizace:           2015

  
istc stroj Veletov